Obchodní podmínky firmy

upravené v souladu s GDPR platné od 8.2.2021

CO2S s.r.o.I. Dodací a platební podmínky Při objednání zboží prostřednictvím e-Shopu je nutno řádné vyplnit objednací formulář.Zboží zakoupené prostřednictví e-Shopu je možné převzít osobně v prodejně v Kraslicích, kde je úhrada možná hotově .V případně je zboží zasíláno na dobírku, poté je k ceně zboží připočítáno dopravné, využíváme dopravní společnost PPL, dopravné je celkem 154 Kč + dobírka 32Kč včetně DPH. V případě posílání zboží na dobírku je úhrada zboží provedena dopravci při převzetí zboží, úhrada dopravci je možná hotově nebo platební kartou. Při osobním odběru v naší prodejně je úhrada možná rovněž hotově .II. Převzetí zboží Zákazník je povinen při převzetí zboží jej zkontrolovat.  • v případě poškození obalu zásilky je nutno tuto záležitost řešit přímo s doručovatelem zásilky.

 • v případě poškození zboží ne vlivem poškození obalu je třeba kontaktovat naši firmu telefonicky (tel. 702163619) případně mailem ( nový email) a postupovat dle reklamačního řádu.

 • veškeré námi dodávané zboží je vybaveno návody k použití, za jejich ztrátu nebo v případě jejich odstranění v rámci dalšího prodeje neneseme žádnou zodpovědnost

 •  

  III. Vrácení zboží (storno objednávky)

  Storno objednávky ze strany kupujícího – máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží. Dle zákona č. 367/2000 Sb. máte právo odstoupit do 14ti dnů od převzetí zboží, které bylo zasláno na dobírku, od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy prosím akceptujete následující podmínky, aby Vám mohla být řádně vrácena kupní cena.

   

  1.     odešlete dopis na email ( nový email ), ve kterém budete oznamovat, že odstupujete od smlouvy. V dopise uveďte prosím číslo faktury a způsob vrácení kupní ceny tj. složenkou na vaši adresu dle kupní smlouvy (faktury) nebo na účet (uveďte číslo Vašeho účtu). 

  2.     Zboží doručte do naší firmy, neposílejte na dobírku, s originálem dokladu o koupi (faktury) 

  3.     Zboží nesmí být použito, poškozeno, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu atd.) 

  Storno objednávky ze strany prodávajícího – vyhrazujeme si právo odstoupit od objednávky v případě, že se dané zboží již přestalo vyrábět nebo se výrazně změnila cena. V případě, že tato situace nastane, budete neprodleně informováni.


  ***************************************************************************

  Reklamační řád

  Preambule:

  Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a firmy CO2S s.r.o. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti o zachování vysoké kvality nabízené zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

  Základní podmínky reklamace: • vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Firma CO2S s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady. (Vyhláška 91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem).

 • Reklamace včetně odstranění vady (oprava, výměna zboží či vrácení finančních prostředků na účet zákazníka) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od uplatnění reklamace.

  Místo a způsob uplatnění reklamace: • zákazník může uplatnit reklamaci osobně, případně poštou na adresu: CO2S s.r.o., Havlíčkova 5,35801 Kraslice, tel. 702163619, email: (nový email ). Reklamované zboží nezasílat však na dobírku. Nákup reklamovaného zboží musí zákazník prokázat nákupním dokladem.

 • Pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání. Firma CO2S s.r.o. v případě oprávněné reklamace kompenzuje náklady za poštovné.

 • Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

  Lhůty pro uplatnění reklamace: • právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Firma CO2S s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životnosti zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

  Odstranitelné vady: • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

 • V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Firma CO2S s.r.o. je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 • O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).

 • v případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupení od smlouvy pokud:

  • reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

  • zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vat trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

   Neodstranitelné vady: • za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo:

  • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné

  • nebo odstoupit od smlouvy

  • v případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

    Reklamační řád byl vypracován ve smyslu platných právních předpisů a má se obecně vzato, že je v souladu se všemi platnými normami a zákony České republiky.

    

    

   Ochrana osobních údajů – GDPR

   Základní ustanovení:

   Správcem osobních údajů dle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je CO2S s.r.o., IČO: 07251076, se sídlem Havlíčkova 5, Kraslice 35801 (dále jen správce)

   Kontaktní údaje správce:

   CO2S s.r.o.

   Havlíčkova 5, Kraslice 35801

   Email:

   Důvod a účel zpracování osobních údajů • Shromažďujeme údaje nezbytné k uzavření kupní smlouvy a doručení zásilky tj. jméno, příjmení, adresa, telefon a email, v případě podnikatele IČO a DIČ.

 • Údaje potřebujeme, abychom vám mohli zaslat objednané zboží, email je potřeba pro potvrzení objednávky, adresa pro doručení zásilky a telefon potřebuje dopravce, aby vás mohl informovat o doručení zásilky.

 • Pokud nám údaje nechcete poskytnout, není možné vám zásilku poslat. Jedinou možností jak můžete zboží obdržet, je osobně dojet do naší prodejny v Kraslicích a zboží zakoupit anonymně.

 • Pokud máte zájem o zasílání marketingových nabídek (různých slevových akcí) bez vašeho výslovného souhlasu vám na mail určitě od nás nepřijdou. Udělený souhlas můžete kdykoliv zrušit.

 • Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s využitím vašich údajů pro marketingové účely - průzkum spokojenosti (recenze).Způsob ochrany osobních údajů • Veškeré údaje jsou uložené v zabezpečeném počítači chráněném antivirovým programem ESET a přístup do dat mají jen oprávnění zaměstnanci po zadání zajištěných přístupových údajů. Veškeré prostory firmy jsou chráněny elektronickým zabezpečením.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

   

   

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Můžete se zeptat, jaké údaje o vás zpracováváme a proč. Může chtít své údaje opravit či vymazat, ale to jen v případě, že nám to umožní zákon (uchování daňových dokladů).

 • Žádosti opakované, případně žádosti, které vyžadují nadměrné úsilí, máme právo odmítnout či zpoplatnit.

 • Souhlas se zasíláním marketingových nabídek můžete kdykoliv zrušit.

   

Martin Smolík

jednatel společnosti

aktualizováno 8.2.2021